مقالات

مقالات

رستوران HAYATA SARIL

انجمن Hayata Sarıl برای افرادی که بی خانمان هستند و توسط جامعه نادیده گرفته شده است ایجاد شده است. نخستین پروژه انجمن Hayata Sarıl ، رستوران Hayata Sarıl Lokantası است که به افراد بی خانمان و حاشیه نشین اختصاص دارد که با پشتیبانی روحی روانی و اشتغال نیز ایجاد شده است. علاوه بر این، آنها هر شب را به کسانی که در خیابان زندگی می کنند، خدمات رایگان شام می دهند. هتل آپارتمان Karaköy ، مقدم تیم رستوران Hayata Sarıl را در روز سه شنبه 6 فوریه با ارائه ناهار و شام در Kasa Roof Lounge گرامی می دارد.  ما نیز منتظر دیدار شما درهتل آپارتمانKaraköy  هستیم.

Related Articles